Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
 

โครงการ "ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง" (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน)

การอ่าน คือรากฐานที่สำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และโอกาสทางสังคม ของเยาวชนในอนาคต  สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) จึงมีความพยายามในการพัฒนารูปแบบการส่งต่อสื่อการเรียนรู้ ที่ดีในการพัฒนาเด็กเยาวชนด้วยการอ่านให้ไปถึงเด็กเยาวชน ในชุมชนด้อยโอกาส ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  และส่งเสริม ให้แกนนำเยาวชนคนหนุ่มสาว ที่มีจิตสาธารณะ ได้มีบทบาท และมีส่วนร่วม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และขับเคลื่อนให้เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคนในชุมชน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและ หน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งให้ความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยผ่านกระบวนการอ่าน การสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จนนำไปสู่การตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้

้องสมุดมีชีวิต เป็นมากกว่าห้องสมุดทั่วไป ที่ให้แค่การบริการส่งเสริมการอ่าน แต่ห้องสมุดมีชีวิตเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การส่งเสริมทักษะชีวิต ห้องสมุดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ มีหนังสือที่อยากอ่าน มีกิจกรรมที่อยากทำ ได้เห็นสิ่งที่อยากเห็น และมีบรรยากาศที่เป็นใจ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ดังนั้น  สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก  (ประเทศไทย)  จึงได้จัดทำ โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้องขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชนบท
2.เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายทั้งสองแห่ง
3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน

ร่วมสนับสนุนโครงการ "ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง"

สนับสนุนโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้องของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลกได้โดยผ่าน

บัญชี ธนาคารทหารไทยชื่อบัญชี : สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
เลขที่บัญชี 156-2-10442-0 ออมทรัพย์

เลขที่ 4 อาคารUCF ถ.รามคำแหง 24 แยก 2 หัวหมากบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-718-7766 ต่อ 330 มือถือ : 081-617-8221 โทรสาร : 02-718-5086

www.youthfedthailand.org
Email : yfwp@upf.or.th

ที่ รายละเอียด วันที่
12 ปี 2559 : สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เปิดโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง จังหวัดนครราชสีมา 14-02-2016
11 ปี 2556 : โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง จังหวัดอยุธยา 26-05-2013
10 ปี 2556 : โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง อบต.เชียงยืน จังหวัดอุดรธานี 31-03-2013
9 ปี 2555 : กิจกรรมเครือข่ายกล้าดี อบต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 30-12-2012
8 ปี 2555 : ร่วมประชุมกับคณะบริหาร อบต.ดอนหญ้านาง จ.พระนครศรีอยุธยา และกลุ่ม Child Watch 09-11-2012
7 ปี 2555 : พิธีเปิด “ห้องสมุดมีชีวิต” ณ สวนสัตว์นครราชสีมา 12-08-2012
6 ปี 2555 : ร่วมประชุม โครงการห้องสมุดมีชีวิตฯ กับ คณะผู้บริหารและคณะกรรมการชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13-07-2012
5 ปี 2555 : ความคืบหน้า โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง” อบต. ดอนหญ้านาง จังหวัดอยุธยา 10-05-2012
4 ปี 2555 : ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน จ.อยุธยา 18-02-2012
3 ปี 2555 : ประสานงานโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง” 17-02-2012
2 ปี 2554 : โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง” จ.อุดรธานี ครั้งที่ 2 17-12-2011
1 ปี 2554 : โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง” จ.อุดรธานี 23-09-2011
Page 1

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.