Home > Who Are We
. การก่อตั้ง YFWP
. บอร์ดบริหาร
. วิสัยทัศน์/พันธกิจ
. เจ้าหน้าที่ YFWP
   
   
   
   
   
   
   
 
 

เกี่ยวกับเรา

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก(YFWP)ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2537 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา โดยมีท่านสาธุคุณ ดร.ซัน เมียง มูน และ ดร.ฮัก จา ฮัน มูน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง สหพันธ์เยาวชนฯ เป็นองค์กรเยาวชนนานาชาติที่มีเครือข่ายทั่วโลก ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาเยาวชน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม คุณภาพ และคุณค่า บนพื้นฐานของความรักบริสุทธิ์ เป็นผู้นำเยาวชนในการเสริมสร้างความสามัคคี สันติภาพ และความสุข ในครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และโลก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (YFWP) คือ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของผู้นำเยาวชนคนหนุ่มสาว อายุตั้งแต่ 18 – 45 ปี ร่วมกับองค์กร ด้านเยาวชน เพื่อสร้างโลกที่มีสันติภาพ เสรีภาพ ความสามัคคี ความร่วมมือ และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของมนุษย์ทุกคน

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (YFWP) เป็นองค์กรภาคีสมาชิกของสหพันธ์สันติภาพสากล (UPF) มีพันธสัญญาที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรม ของการบริการรับใช้ขึ้นทั่วโลก ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการขจัดปัญหาความทุกข์ยากและเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาแห่ง สหัสวรรษของ สหประชาชาติ (UN MDGs)
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.