Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
โครงการน้ำใจนี้พี่ให้น้อง ครั้งที่ 6

จัดขึ้นวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2008 โดย สหพันธ์เยาวชนฯ(ประเทศไทย)ร่วมกับ กลุ่มนักศึกษาคุณธรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม เพื่อสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ที่จังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 80 คน

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.