Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ค่ายสายใยครอบครัว

จัดขึ้นวันที่ 30-31 สิงหาคม 2551 ณ อบต.บ้านตะโก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดย YFWP ร่วมกับ อบต.บ้านตะโก และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ จ.บุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 80 คน รายงานกิจกรรมที่ อบต.บ้านตะโกทำงานร่วมกับสหพันธ์เยาวชนฯ โดย นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการ สหพันธ์เยาวชนฯ

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.