Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ค่ายอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพภาคใต้ของประเทศไทย

“ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 05-08 เมษายน 2008 ในจังหวัดสงขลา มีเยาวชนเข้าร่วม 40 คน

 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก
- เพื่อให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับความรักที่บริสุทธิ์และหลักการของสันติภาพโดยไม่คำนึงถึงศาสนาสัญชาติหรือวัฒนธรรม
- ให้การศึกษาแก่เยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด, โรคเอดส์, และผลกระทบของเพศก่อนการแต่งงาน เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพใน 4 จังหวัด

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.