Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
โครงการ “โลกหายร้อนด้วยสองมือเรา” ครั้งที่ 1

จัดขึ้นวันที่ 3-4 เมษายน 2008 โดย สหพันธ์เยาวชนฯ(ประเทศไทย) ร่วมกับ ICEF และ กลุ่มนักศึกษาคุณธรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับคนหนุ่มสาวในการอนุรักษ์และปกป้องธรรมชาติ ณ จังหวัดจันทบุรี มีเยาวชนนักศึกษาเข้าร่วม 150 คน

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.