Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
โครงการสานสันติภาพภาคใต้
การประชุมเกี่ยวกับความคิดริริ่มสันติภาพ ภาคใต้ของประเทศไทย 12 มกราคม 2551 ณ โรงแรม เอส ซี จังหวัดปัตตานี ผู้แทนจาก สหพันธ์เยาวชน คนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) โดย ดร.ณพงศ์ นพเกตุ รักษาการประธานฯ และ นายจักริน เอี่ยมสำอาง รองประธานฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ สหพันธ์สันติภาพสากล และเจ้าหน้าที่โครงการเพียวเลิฟ ได้เดินทางไปร่วมประชุมกับกลุ่ม “ดวงใจเป็นหนึ่ง” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาด้วยเจตนามุ่งมั่น และมีจิตใจบริสุทธิ์ เพื่อพัฒนาสังคม ในรูปแบบสมานฉันท์โดยมุ่งเน้นการ ช่วยเหลือเด็กกำพร้า คนพิการ และผู้ยากไร ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดน ภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อพูดถึงโครงการ “ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก และเยาวชนดวงใจเป็นหนึ่ง” และโครงการ “สานสันติภาพ สู่ภาคใต้” ที่จะจัดค่ายอบรมคุณธรรมให้น้องๆ เด็ก กำพร้า ที่พ่อแม่เสียชีวิตจากความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.