Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ค่ายเยาวชน “สานสายใยรัก ครอบครัวคุณธรรม”

15-17 กรกฎาคม 2551 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาคุณธรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อปฐมนิเทศให้กับ นักศึกษาใหม่ ให้เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และหลักการดำเนินชีวิตของวัยหนุ่มสาว โดยการยึดหลักจริยธรรม ศีลธรรมที่ดีงาม จัดขึ้น ณ. อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีเยาวชนหนุ่มสาวเข้าร่วม 150 คน

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.