Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
กิจกรรมการให้การศึกษากับทูตหนุ่มสาวสันติภาพ

ร่วมงานประชุม “วันสันติภาพสากล” วันที่ 18 กันยายน 2551 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมงาน วันสันติภาพสากล ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็ม เมอรัล กรุงเทพฯ โดยสหพันธ์สันติภาพสากล โอกาสนี้ มีสมาชิกของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตหนุ่มสาวสันติภาพ 2 ท่าน คือ ดร.ศรัณย์พร ชวนเกริกกุล และดร.ปัณฑรี ปรีชา

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.