Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ

“โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชน” ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย)

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้จากงานสัมมนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานด้านเยาวชน
2. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆที่เข้าร่วมการประชุม

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.