Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
โครงการ “โลกหายร้อนด้วยสองมือเรา” ครั้งที่ 3 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-5 เมษายน 2552 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่12 อ.สวี จ.ชุมพร
ผู้เข้าร่วม แขกใหม่ 42 คน, Staff 28 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมและคนในชุมชนมีความสุขในกิจกรรม และสนใจงานของ YFWP

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.