Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
โครงการ “คืนรอยยิ้มให้ถนน” ครั้งที่ 1

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 โดยสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมด้วยสหพันธ์สันติภาพสากล, สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก, เครือข่ายเยาวชนคุณธรรมสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนของ สนง.เขตบางกะปิ และสน.ตำรวจนครบาลหัวหมาก

วัตถุประสงค์เพื่อ :
1) เพื่อทำความสะอาดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในบริเวณถนนรามคำแหง 24 และหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2) เพื่อรวมพลังคนหนุ่มสาวกระตุ้นจิตสำนึกของคนในชุมชนให้ใส่ใจสังคม
3) เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่มคนหนุ่มสาวโดยผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.