Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
นำเสนอกิจกรรมของ YFWP ต่อหัวหน้าสำนักงานกิจกรรมเยาวชนของกรุงเทพมหานคร และสื่อมวลชน

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร UCF กรุงเทพฯ

- เพื่อแจ้งข่าวสารการทำงานของ YFWP ให้กับสมาชิกคนทำงานทราบ
- เพื่อพบปะและสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มสมาชิกคนทำงานของ YFWP
- เพื่อปรึกษาหารือเพื่อสนับสนุนงานของ YFWP และ งานมหกรรมสันติภาพโลก(GPF)

โดย.. นายวสัต์ อยู่สุข และ นายศักดิ์อุดร ก้อนทอง รองประธานสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.