Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ประชุมเครือข่ายผู้นำเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร UCF กรุงเทพฯ
เปิดการ ประชุมได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภาษิต ศิริมาลัย รองเลขาธิการสหพันธ์สันติภาพสากลเพื่อปรึกษาหารือ การร่วมมือ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมสันติภาพโลก(GPF) โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 44 คน จาก 12 เครือข่าย

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.