Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
การประชุมสุดยอดเยาวชนนานาชาติ

บทบาทของผู้นำเยาวชนในการบรรลุ MDGs สหประชาชาติและสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ในวันที่ 6-9 สิงหาคม 2552 กรุงเทพฯ ประเทศไทย Youth Federation for World Peace  &   Universal Federation for World Peace มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 500 คน 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.