Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง” จ.อุดรธานี

วันที่ 23 กันยายน 2554 ได้จัดอบรมโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง” ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชนณ อบต.บ้านเชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี จัดโดย.. สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) และ มูลนิธิ UPS โดยโครงการ ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก มูลนิธิ UPS และ สื่อการศึกษา จากสโมสรโรตารี่ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จ ภายในเดือน เมษายน ปี 2555 นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการ YFWP-T ได้มอบเงิน งวดแรก จำนวน 150,000 บาท แก่ นายก อบต. บ้านเชียงยืน ในการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน ทั้งนี้ อบต. และชุมชน มีมติ ร่วมสนับสนุนเงินทุนสมทบในโครงการ เพิ่มเติมอีก จำนวน 200,000 บาท

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการ YFWP-T ได้มอบเงิน งวดที่ 2 จำนวน 100,000 บาท แก่ นายก อบต. บ้านเชียงยืน ในการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน รวมทั้งตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างห้องสมุดฯ ร่วมกับ ผู้นำ ชุมชน

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.