Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
โครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง” อุดรธานี ครั้งที่ 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม อบต.เชียงยืน จ.อุดรธานี ให้การอบรมแกนนำเยาวชน 1 วัน ในโครงการห้องสมุด มีชีวิต โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกับ เยาวชน และสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการ รวมทั้งสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณะทำงาน และแกนนำเยาวชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 60 คน

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.