Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ร่วมเสวนา “เกาะกระแสอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรม”

ร่วมเสวนา “เกาะกระแสอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรม” วันที่ 1 มีนาคม 2555 จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิยาลัยเกริก เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ผู้เข้าร่วม 300 คน) ผู้ร่วมเสวนา: รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี (ม.ธรรมศาสตร์), ผอ.บุศรา กาญจนาลัย(กระทรวงการต่างประเทศ), นายวรกต ทูนพุธ (สหพันธ์เยาวชนฯ) และ ดร.บุญอยู่ ขจรประเสริฐ(ม.เกริก) ดำเนินรายการ

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.