Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
กิจกรรม “ค่ายเยาวชนต้นกล้าแห่งความหวัง”จังหวัดอุดรธานี
นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมกับ อบต.เชียงยืน จ.อุดรธานี จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนต้นกล้าแห่งความหวัง" ในโครงการ ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง ณ อุทยานแห่งชาติเชิงนิเวศน์ภูฝอยลม จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 3 -4 เมษายน 2555 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน จากตัวแทน 19 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการเตรียมอาสาสมัครในการดูแลห้องสมุด (แหล่งเรียนรู้ชุมชน) ได้รับการตอบรับที่ดีและน้อง ๆ มีความตั้งใจที่จะสานงานของโครงการต่อไป
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.