Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
อบรมพัฒนาหลักสูตร สร้างแกนนำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 15 มีนาคม 2555 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น, บริษัท CP all ภาคอีสาน และเครือข่าย 2B1 จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร สร้างแกนนำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน ณ ห้องประชุมเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.