Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนกล้าดี รุ่นที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมา อบต.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา, อบต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ สนับสนุนโดย สโมสรโรตารี่คุณหญิงโม และสวนสัตว์นครราชสีมา ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ เยาวชนกล้าดี รุ่นที่2 ขึ้น

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.