Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ในโครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ในโครงการสร้างคุณภาพ เด็กและเยาวชน ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูง อายุ(สท.) ณ โรงแรมเจริญธานีปริ้นท์เซส จังหวัดขอนแก่น

มีผู้เข้าร่วมประมาณ 45 คน จากเครือข่ายชุมชนที่มีผลงานโดดเด่น ในเขตภาคอีสานตอนบน

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.