Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
โครงการ "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน"

เมื่อวันที่  23-24 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา สหพันธ์เยาวชนคน หนุ่มสาว ร่วมกับ สโมสร โรตารี คุณหญิงโมโคราช ภาค 3340 และสวนสัตว์ นครราชสีมา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพ เครือ ข่ายผู้นำเยาวชน” ที่ สวนสัตว์ นครราชสีมา โดยนำแกนนำจาก กลุ่มต่างๆ เข้าร่วม ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชน คนกล้าดี ต.เชียง ยืน อ.เมือง  จ.อุดรธานี กลุ่มเยาวชนคน กลุ่มเมฆ ต.ขามทะเลสอ อ.เมือง   จ.นครราชสีมา กลุ่มสภาเด็ก และเยาวชน ต.โสกนกเต็น  อ.พล จ .ขอนแก่น และกลุ่ม สภาเด็กและเยาวชน ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 60 คน

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ แกนนำเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดถึงการสร้างกระบวนการมี ส่วนร่วม ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม เกิดการเชื่อมกลุ่มเครือข่าย เยาวชน ให้มีความเข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึง คุณค่าของชุมชน พร้อมทั้งมีความกล้าที่จะแสดงออกในทางที่ดี นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.