Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

กิจกรรม“พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน” จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 3-4 มิ.ย.55 ที่ผ่านมา สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงยืน จ.อุดรธานี จัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน” ณ ห้องประชุม อบต.เชียงยืน จ.อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดรวม สต๊าฟ 44 คน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจาก นางฐิติรัตน์ ดิศโยธิน ตัวแทนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุดรธานี มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สิทธิเด็กและเยาวชน

ด้านสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ได้สร้างสรรค์กิจกรรม เน้นย้ำให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการฝึกเขียนโครงการ กระบวนการต่างๆ ที่น้องๆเยาวชนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ สืบเนื่องจาก “ค่ายเยาวชนต้นกล้าแห่งความหวัง” เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ ความเป็นเจ้าของโครงการ มีความรับผิดชอบในการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้กับชุมชนและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนในชุมชน และที่สำคัญสามารถต่อยอดโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต”ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่อยู่ในชุมชนนี้อีกด้วย

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.