Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ค่ายแกนนำชุมนุม Click Like จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมกับ กลุ่มเยาวชนต้นแบบ จัดค่ายแกนนำชุมนุม Click Like โรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 48 คน โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารของสถานศึกษาทำให้เกิดการต่อยอดไป สู่การสร้างเครือข่าย เยาวชนกล้าดีในโรงเรียน และโรงพยาบาลพุทไธสง ต่อไป

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.