Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ช่วยงานประชุม ILCP ที่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 4-7 ตุลาคม 2555 YFWP ช่วยงานประชุม ILCP ที่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ในงาน ILCP ได้แต่งตั้ง ทูตสันติภาพใหม่ จากอาสาสมัครสันติภาพ ของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯเพิ่มขึ้นอีก 1 คน คือ จสอ.กรัณย์พล สวัสดิ์คุณมี

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.