Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ค่ายเยาวชนต้นกล้าแห่งความหวัง พลังแผ่นดิน
     เมื่อวันที่ 21 – 26 กรกฎาคม 2555 ที่ ผ่านมา อบต.
โสกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนต้นกล้า แห่งความหวังพลังแผ่นดิน” ที่ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา
โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสหพันธ์เยาวชนคน-
หนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) มีเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงยาเสพติดจาก ต.โสกนกเต็นเข้าร่วมในการทำกิจกรรม
ครั้งนี้ จำนวน 50 คน เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เข้าใจและ
เข้าถึงปัญหายาเสพติดในชุมชนซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวของ
เยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนเยาวชนสามารถเล็งเห็นถึงคุณค่า
ของตนเองในเชิงบวก มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามในการดำเนิน
ชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน ทางด้านร่างกาย และ จิตใจขึ้น ในกลุ่ม
เพื่อนฝูง ครอบครัวและ ชุมชนรณรงค์ให้เยาวชนได้รับทราบ
ถึงปัญหาและพิษภัยยาเสพติด
ซึ่งเป็นการสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนต่อไป

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เยาวชนเองก็ได้เห็นถึงคุณค่าของตัวเองมากขึ้นในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม กล้าคิด กล้าแสดงออก เยาวชนที่เคยหลงผิดกล้าอาสาที่จะเป็นแกนนำในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.