Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

ประสานงานโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2555  นายกรัณย์พล สวัสด์คุณมี และนายณรงค์ ฉันทศิริพันธ์ พร้อมทั้งคณะสหพันธ์เยาวชนฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.อยุธยา เพื่อประสานงานโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต เพื่อน้อง”  ซึ่งเป็นโครงการ ส่งเสริด้านการศึกษา และเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ และซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของเด็กและเยาวชนในชุมชนในการเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการลดปัญหาต่าง ๆ ของเยาวชน  และต่อยอดเพื่อการพัฒนาในด้านอื่นๆ อีกต่อไป ในด้านนายสุรกิจ  สุวรรณแกม นายกอบต.ดอนหญ้านาง  เห็นด้วยกับโครงการ และมีแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนในท้องที่ และสร้างจุดศูนย์รวมในชุมชน
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.