Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

จัดค่าย “พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนกล้าดีเมืองนครราชสีมา”  ณ  สวนสัตว์นครราชสีมา  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน2556 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรนารี และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดค่าย “พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนกล้าดีเมืองนครราชสีมา” โดยมีนายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนฯ เป็นวิทยากรหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนกล้าดี เตรียมพร้อมเป็นคณะทำงานกล้าดีขยายผลโครงการกล้าดี 17 องค์กร ปกครองท้องถิ่นในปี 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน

   

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.