Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เข้าร่วม “โครงการสัมมนาสร้างความร่วมมือพัฒนาศักยภาพ ของเครือข่ายพลเมือง” ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท จ.นครราชสีมา

วันที่ 4-7 ธันวาคม 2556 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ โดยนายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์ฯ และนายกรัณย์พล สวัสดิ์คุณมี ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ เข้าร่วม “โครงการสัมมนาสร้างความร่วมมือพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายพลเมือง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการทำงานภาคสังคม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาสังคม ต่าง ๆ ที่เข้าร่วม รวมถึงสร้างความร่วมมือในระหว่างเครือข่าย

   

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.