Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

ร่วมดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวแบบบูรณาการ ที่ รร. บีพี สมิหรา จ.สงขลา

วันที่ 12-13 ก.ย. 56 ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ ประธานสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ และนายกรันย์พล สวัสดิ์คุณมี กรรมการฝ่ายกิจกรรมและทูตสันติภาพ ร่วมดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวแบบบูรณาการ ที่ รร. บีพี สมิหรา จ.สงขลา ในการอบรมครั้งนี้ มีการร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.