Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

คณะทำงานของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมประชุมพบปะกับน้องๆเยาวชน อบต.ดอนหญ้านาง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ ประธานสหพันธ์เยาวชนฯ, นายกรันย์พล สวัสดิ์คุณมี กรรมการฝ่ายกิจกรรม และทูตสันติภาพ, นางสาวนัยนาชนก บุณยรัตพันธุ์ เลขานุการสหพันธ์ฯ นำเสนอโครงการเยาวชนกับ อ.เพ็ญพรรณ ผอ.สำนัก 4 ของ สสส. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ(สสส.) ถ.สาธรใต้ กรุงเทพมหานคร

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.