Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

 

ร่วมงานประกาศ “ยกย่องชูเกียรติ ครอบครัว ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันเด็ก และเยาวชนอย่างยั่งยืน (วัยใส ใส่ใจ ทำดี) ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ  กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 กันยายน2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ นำโดย นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์ฯ ร่วมงานประกาศ “ยกย่องชูเกียรติ ครอบครัว ชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันเด็ก และเยาวชนอย่างยั่งยืน (วัยใส ใส่ใจ ทำดี) ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ในงานนี้ได้มีองค์กรชุมชนเครือข่ายกล้าดีได้รับรางวัลในระดับชาติ 2 พื้นที่ คือ อบต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) และ อบต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี (รางวัลชมเชยยอดเยี่ยม)

   

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.