Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯร่วมประชุมกับนายกและผู้นำ อบต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

วันที่ 21 ธันวาคม 2556 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ โดยมีนายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์ฯ และ นายกรัณย์พล สวัสดิ์คุณมี ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ ร่วมประชุมกับนายก-ประธานสภา, ผู้บริหาร และแกนนำชุมชน ของ อบต.มะเกลือใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านการทำงานในการพัฒนาเยาวชนในชุมชน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาท้องในวัยเรียนของเยาวชน

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.