Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
จัดค่ายอบรมแกนนำเยาวชน “กล้าดี” รุ่นที่ 2 จ.ขอนแก่น

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์2556 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา สหพันธ์เยาวชน คนหนุ่มสาวฯ ได้ร่วมจัดค่ายอบรมแกนนำเยาวชน “กล้าดี” รุ่นที่ 2 ในโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน สู่เยาวชนต้นแบบ ให้กับเยาวชนของ อบต.โสกนกเต็นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำเยาวชน ในชุมชน ให้เป็นแบบอย่าง ของเยาวชนที่ดี ห่างไกลยาเสพติดและร่วมกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ทั้งนี้มีเยาวชนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ของอบต.โสกนกเต็น เข้าร่วมประมาณ 40 คน และมีแกนนำรุ่นพี่ “กล้าดี” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม 13 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและให้ความเข้าใจกับน้อง ๆ “กล้าดี”รุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้น รวมผู้เข้าร่วมในครั้งนี้จำนวน 60 คน

   

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.