Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมกับโปรแกรมนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดค่าย “ผู้นำเยาวชนกล้าดีนิติศาสตร์ราชภัฎนครราชสีมา” จ.นครราชสีมา

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 ณ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมกับโปรแกรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดค่าย “ผู้นำเยาวชนกล้าดีนิติศาสตร์ราชภัฎนครราชสีมา” ณ ห้องฝึกอบรมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอรมน.) ภาค 2 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา ทั้งนี้โดยมีนายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เป็นวิทยากรหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนกล้าดีต้นแบบในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 55 คน

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.