Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมาเพื่อจัดโครงการ “กล้าดี” จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 200 คน ระหว่างช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน

วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2556  เจ้าหน้าที่ของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ นำโดย จ่าสิบเอกกรัณย์พล  สวัสดิ์คูณมี (YAP) เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครราชสีมาในเรื่อง เชิญสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ เป็นวิทยากรอบรม ค่าย พัฒนาแกนนำเยาวชน ในเทศบาลเมืองนครราชสีมาตามแนวทางโครงการ "กล้าดี" จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 200 คน ระหว่าง ช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน ทั้งนี้เพื่อคัดสรรแกนนำเยาวชนที่จะเป็นตัวแทนของสภาเยาวชนของ เทศบาลในลำดับต่อไป

   

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.