Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้อง จังหวัดอยุธยา

วันที่ 26 พฤษาคม 2556 สหพันธ์เยาวชนฯ ร่วมกับสหพันธ์ครอบครัวฯและอบต.ดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดอยุธยา จัดพิธีเปิดห้องสมุดของโครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อน้องขึ้น โดยมี ดร.ณพงษ์ นพเกตุ (ประธานสหพันธ์เยาวชนฯ) ให้เกียรติเป็นประธานและตัวแทนคณะผู้บริหารจากมูลนิธิ UPS ภายใต้บริษัท UPS (ประเทศไทย) ผู้ให้การสนับสนุน งบประมาณมาร่วมงาน รวมทั้งตัวแทนจากสหพันธ์ครอบครัว สหพันธ์เยาวชนฯ และในครั้งนี้ นายกอบต.ดอนหย้านาง ได้เรียนเชิญ นายอำเภอภาชี มาร่วมพร้อมด้วยชาวบ้าน และเยาวชนในพื้นที่มีการแสดงดนตรีพื้นบ้านจากชาวบ้านต้อนรับคณะผู้มาเยือนเป็น อย่างดี ซึ่งโอกาสนี้นายกอบต.ดอนหญ้านาง ได้เรียนเชิญ ดร.ณพงษ์ นพเกตุ(ประธาน) นายอำเภอ ตัวแทนสหพันธ์ครอบครัวฯ สหพันธ์เยาวชนฯและตัวแทนคระผู้บริหารบริษัท UPS (ประเทศไทย) ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับทิศทางในการแก้ปัญหา และพัฒนา ทรัพยากรและเยาวชนในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนา ในทิศทางที่ถุกต้อง และ กลายเป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อโลกสืบไป

 

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.