Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
จัดค่ายอบรมแกนนำเยาวชน เพื่อก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา

วันที่ 27-28 มีนาคม 2556  นายวรกต  ทูนพุธ  เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ และเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์ฯ จัด ค่ายอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา โดยการสนับสนุนของนายกเทศบาล นครนครราชสีมา ณ.กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารีมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 250 คน

   

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.