Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ

เสริมสร้างเอกภาพระหว่างจิตใจกับร่างกาย เพื่อมุ่งการการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี ด้วยการให้การศึกษาอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการ ทำงานร่วมกัน
ที่ รายละเอียด วันที่
17 ปี 2555 : ค่ายเยาวชนต้นกล้าแห่งความหวังพลังแผ่นดิน 21-07-2012
16 ปี 2555 : โครงการ"พัฒนาศักยภาพเครื่อข่ายผู้นำเยาวชน 23-06-2012
15 ปี 2552 : ร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ 16-02-2009
14 ปี 2552 : ประชุมเครือข่ายผู้นำเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 16-02-2009
13 ปี 2552 : การประชุมสุดยอดเยาวชนนานาชาติ 06-08-2009
12 ปี 2551 : ปฐมนิเทศน์ Pure Love ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 19-02-2008
11 ปี 2551 : ค่ายอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพภาคใต้ของประเทศไทย Initiative (STPI) 05-04-2008
10 ปี 2551 : ค่ายพี่เลี้ยง โครงการพี่เตือนน้อง 29-08-2008
9 ปี 2550 : สัมนาแกนนำนักศึกษาโครงการครอบครัวคุณธรรม 09-04-2007
8 ปี 2550 : ร่วมประชุมงานประกาศวาระแห่งชาติ เรื่อง “การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม” 29-05-2007
7 ปี 2550 : ประชุมเครือข่ายระดับภาค จาก 4 ภาคทั่วประเทศ 06-04-2007
6 ปี 2550 : ประชุมระดมความคิด ปัญหาเยาวชนในสถานศึกษา 22-08-2007
5 ปี 2550 : จัดการประชุม ณ โรงแรมเอสซีปาร์คและองค์การสหประชาชาติ 20-03-2007
4 ปี 2550 : งานประชุมผู้นำเยาวชนนานาชาติ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 10-12-2007
3 ปี 2550 : ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนประเทศไทย 02-04-2007
2 ปี 2550 : ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน 19-03-2007
1 ปี 2550 : ค่ายเยาวชนคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 08-06-2007
Page 1

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.