Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 

ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ

“หนุ่มสาวคุณธรรม ผู้นำสันติภาพสากล”
ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพคือใคร (What is a Youth Ambassador for Peace?)
ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ(Youth Ambassador for Peace) คือ ส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำเยาวชนคนหนุ่มสาวแห่งโลก ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของ ผู้นำเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มาจากศาสนา เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ต่างๆ ของครอบครัวมนุษยชาติที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีหลักการและพันธสัญญา ร่วมกันที่จะเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี เอาชนะเหนืออุปสรรคขวางกั้นต่างๆ เพื่อสร้างโลกที่มีสันติภาพอันยั่งยืนถาวร

พันธกิจ (Mission Statement)
ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพคือผู้นำเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่อุทิศตนและเสียสละในการสร้างชุมชนโลกที่มีสันติภาพ ด้วยการใช้หลักการ แห่งสันติภาพของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (YFWP) ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพเป็นสมาชิกในเครือข่ายทูตสันติภาพ (Ambassador for Peace) ของสหพันธ์สันติภาพสากล (UPF) ที่มีทั่วโลก

หลักการสันติภาพ (Principle of Peace)
1. มนุษยชาติ คือ ครอบครัวเดียวกัน
2. จิตวิญญาณและคุณธรรม คือ คุณสมบัติสูงส่งของมนุษย์
3. ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ
4. การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น คือ วิธีการสร้างความสามัคคี และขจัดการแบ่งแยก
5. สันติภาพ เกิดจากความร่วมมือกัน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา

ที่ รายละเอียด วันที่
2 ปี 2554 : เยาวชนไทยหัวใจสีขาว 03-04-2012
1 ปี 2551 : กิจกรรมการให้การศึกษากับทูตหนุ่มสาวสันติภาพ 18-09-2008
Page 1

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.