Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
สัมนาแกนนำนักศึกษาโครงการครอบครัวคุณธรรม
จัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2550 ณ ห้องประชุมชั้น อาคาร UPF เพื่อให้การศึกษาด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำ โดยผ่านเนื้อหาของความรักที่บริสุทธิ์ (Pure Love) ให้กับผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้รับเกียรติจาก Master Hoshiko. Director World Tong iL Moo Do Federation ได้ให้เนื้อหาการบรรยายเนื้อหา Character Education มีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 15 คน

Master Hoshiko (Director World Tong il moo do Federation) ให้เกียรติบรรยาย Character Education แก่แกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัย และ ดร.นพงศ์ นพเกตุ(EVP.YFWP-T) ให้วิสัยทัศน์แก่แกนนำนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการเชื่อมร้อยการทำงานจาก YFWP, W-CARP กับ ทบวงมหา วิทยาลัย(สกอ.)  เพื่อสร้างเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ให้ขยายไปสู่ชุมชนในมหาวิทยาลัย  และยกระดับแกนนำนักศึกษาและอาจารย์ในสถาบัน เพื่อกลายเป็น Youth Ambassador for Peace
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.