Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
จัดการประชุม ณ โรงแรมเอสซีปาร์คและองค์การสหประชาชาติ
จัดประชุม ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค และองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือการทำงานของเครือข่ายผู้นำเยาวชนในเขตภูมิภาคเอเชีย และก่อตั้งสภาเยาวชนสันติภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือขึ้นในเขตภูมิภาค รวมทั้งเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ขององค์การสหประชาชาติ มีผู้นำเยาวชนจาก 14 ประเทศเข้าร่วม ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม และปฐกถาพิเศษ รวมทั้ง นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ให้การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ Mr.David Caprara รองประธานอาวุโสฯ ผู้แทนประธานสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ นานาชาติ มอบรางวัลทูตสันติภาพ แด่รองนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่องเชิดชูในฐานะที่เป็นทั้งบุคคล และองค์กรที่อุทิศตัวเพื่อการพัฒนาผู้นำเยาวชนและสังคม มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 210 คน

มีประเทศเข้าร่วม ดังนี้ Thailand, Korea, USA, Nepal, Philipines, Japan, Monglia, Malaysia, Hong Kong, China, Taiwan, Singapore, Cambodia, Laos 
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.