Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ร่วมประชุมงานประกาศวาระแห่งชาติ เรื่อง “การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม”
จัดขึ้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมี นายจักริน เอี่ยมสำอาง รองประธานฯ และนายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ พร้อมด้วยนายรวีทิวัตถ์ ศรีสุทธิสะอาด ผู้อำนวยการสมาคม เซอร์วิส ฟอร์ พีช-ประเทศไทย เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายของรัฐ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และทำงานให้สอดคล้องกับ นโยบายนั้น และเพื่อสร้างภาคีความร่วมมือการทำงานระหว่างองค์กรทางสังคม ทั้งนี้ สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ได้มีโอกาสนำเสนอกิจกรรมของ มูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากล รวมทั้ง โครงการ Pure Love ต่อ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 500 คน
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.