Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ค่ายเยาวชนคุณธรรมนำชีวิตพอเพียง
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2550 ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ จัดโดยสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมกับองค์การ บริหารส่วนตำบลตะโก โดยการสนับสนุนของอำเภอห้วยราช และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์เพื่อขยายการ ทำงานโครงการ Pure Love ไปสู่พื้นที่ภาคอีสาน โดยการให้การศึกษากับผู้นำเยาวชน และสร้างเครือข่ายการทำงานขององค์กรชุมชน โดยผ่าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 72 คน

ความสำเร็จจากกิจกรรม
- เกิดการจัดตั้ง ชมรม Pure Love ในโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
- เกิดภาคีเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม จ.บุรีรัมย์ คือ อบต.,โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม,สวัสดิการสังคมจังหวัด,อำเภอห้วยราช (ความร่วมมือของ ภาคีชุมชน)
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.