Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
นำเสนอโครงการ ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

วันที่ 20 มีนาคม 2550 นำโดย ดร.สุทิน นพเกตุ ที่ปรึกษาสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ และคณะผู้บริหารสหพันธ์เยาวชนฯ รวมทั้งคณะเครือข่าย โครงการรักบริสุทธิ์ (Pure Love) เข้าพบ ผศ.ดร.สรรค์ วรอินทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมปัญญาท้องถิ่น และผอ.สุริยา เสถียรอำไพ เพื่อนำเสนอ โครงการ Pure Love ณ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 11 คน

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.