Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์กร ณ TTV
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2550 นายจักริน เอี่ยมสำอาง รองประธานฯ และนายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการ สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ โครงการทูตเยาวชนเพื่อสันติภาพ และโครงการสานสันติภาคใต้ของสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ผ่านสถานี โทรทัศน์ TTV. ร่วมกับ ดร.ณัฐรัตน์ สมนาม และดร.เติมศักดิ์ ภาณุวรรณ ทูตเยาวชนเพื่อสันติภาพประเทศไทย มีผู้เข้ารวมั้งหมด 4 คน
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.