Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ค่ายเยาวชน รักบริสุทธิ์
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2550 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่ม สาวฯเพื่อให้การศึกษากับผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ให้เข้าใจมากขึ้นในเนื้อหาสำคัญ ของ Pure Love เพื่อขยายผลสู่การทำงานในมหาวิทยาลัย มีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 34 คน
     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.