Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนประเทศไทย

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2550 ณ จ.กาญจนบุรี โดยสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมกับสมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ-ประเทศไทย เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำให้แก่สมาชิกองค์กร และเพื่อสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร โดยผ่านโครงการPure Love

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.