Home > Activity
. การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมฯ
. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
. ทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
. กิจกรรมด้านความร่วมมือกับเครือข่าย
. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
   
   
   
 
 
 
.................................................................................
   
 
ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-23 มีนาคม 2550 ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.สระแก้ว โดยความร่วมมือระหว่างสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ กับ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.สระแก้ว และองค์กรชุมชนคนตราด โดยวัตถุประสงค์- เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในจังหวัดตราด และในจังหวัดสระแก้ว และเพื่อการก่อตั้งสภาเยาวชนในจังหวัดตราด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน

 ความสำเร็จจากกิจกรรม
- ได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรชุมชนคนตราด
- มีองค์กรภาคีร่วม คือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.สระแก้ว
- จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานสหพันธ์เยาวชนฯ จ.ตราด เพื่อประสานงาน กับคณะทำงานเยาวชนในเขตภาคตะวันออก

 

     
Home  |  Who Are We  |  Activity  |  Education   |  Contact Us

Official Website of the Youth Federation for World Peace.
Copyright ⓒ 2000 - 2011. All Rights Reserved.